SPC's

Met SPC's (aanvullende beschermingscertificaten) kan octrooibescherming voor biofarmaceutische en agrochemische producten worden uitgebreid. Ze worden toegekend om de innovator te compenseren voor verlies van effectieve looptijd van een octrooi als gevolg van vertragingen bij het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen bij de regelgevende instanties. Hoewel het aantal toegekende SPC's in Europa relatief laag is, kunnen deze rechten extreem waardevol zijn voor innovatoren. Op dit moment is het onderlinge samenspel van UPC en SPC's nog een werk in uitvoering. Het is duidelijk dat tijdens de overgangsperiode (minstens 7 jaar) voor SPC's een recht op opt-out uit de jurisdictie van het UPC kan worden uitgeoefend. Een aanvrage tot opt-out voor een Europees octrooi zal zich inderdaad uitstrekken tot alle SPC's die op dat Europees octrooi zijn gebaseerd, en dit is met inbegrip van SPC's die zijn toegekend na indiening van de aanvrage tot opt-out uit voor het Europees octrooi. Er moet extra zorgvuldigheid worden betracht bij het uitoefenen van het recht op opt-out, omdat de eigenaren van het onderliggende Europees octrooi het recht op opt-out samen met de houders van SPC moeten uitoefenen, zelfs als het Europees octrooi al is verlopen. Wanneer een aanvrager besluit een Europees octrooi als eenheidsoctrooi te valideren, is de exacte procedure voor het verkrijgen van een op het eenheidsoctrooi gebaseerd SPC nog niet duidelijk. Het is waarschijnlijk dat het eenheidsoctrooi op z'n minst kan dienen als basis voor nationale SPC's die worden toegekend door de nationale octrooibureaus. Bepaalde industriƫle organisaties lobbyen voor een eenheids-SPC, maar hiervoor zijn meer overeenkomsten tussen de lidstaten nodig en het is onwaarschijnlijk dat men tot overeenstemming zal komen voordat het UPC systeem de lucht in gaat. Een ander idee dat ook zou moeten worden overwogen is de mogelijkheid om pediatrische verlengingen van op eenheidsoctrooien gebaseerde SPC's te verkrijgen.